VIJHN heeft een Noodfonds. Het Noodfonds verkrijgt inkomsten uit donaties, legaten en 10% van de winst van de inkomsten uit onze (web)winkel.

Bijdragen worden zeer gewaardeerd en kunnen worden gestort op de bankrekening* van de VIJHN, onder vermelding van ‘donatie Noodfonds‘.

Het Noodfonds wordt beheerd door de penningmeester van VIJHN. Besluiten omtrent het Noodfonds worden genomen door het bestuur van VIJHN. Ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering van VIJHN legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid over het Noodfonds.

Het Noodfonds is primair bedoeld voor IJslandse honden die in de problemen zitten of dreigen in de problemen te komen. Onderstaand een aantal voorbeelden van hoe IJslandse honden in de problemen kunnen komen:

  • IJslandse honden die om wat voor reden ook herplaatst moeten worden, met eventueel daaraan verbonden kosten, bijvoorbeeld voor levensonderhoud en dierenartskosten.
  • IJslandse honden waarvan eigenaren voor kosten komen te staan die voor hen onoverkomelijk zijn en die hun hond niet de zorg kunnen bieden die noodzakelijk is, bijvoorbeeld dierenartskosten of training bij gedragsproblemen.

Voor hen zou een financiële tegemoetkoming of renteloze lening** vanuit het Noodfonds een oplossing kunnen bieden.

De vraag om hulp kan ook vanuit een van de commissies van de VIJHN komen.

IJslandse honden die in een dierenasiel terecht zijn gekomen, kunnen evenzeer op hulp van de VIJHN rekenen. Er is contact tot stand gebracht tussen de VIJHN en de dierenbescherming in Nederland. Als er in een bij hun aangesloten dierenasiel een IJslandse hond wordt aangeboden, wordt de VIJHN daarvan op de hoogte gesteld en mag de VIJHN actief bemiddelen bij herplaatsing van de hond en/of anderzijds hulp bieden.

Onderdeel van de besluitvorming om financiële hulp te bieden is, behalve als het een zeer urgent medisch probleem betreft en onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk is, een bezoek brengen aan degene die aanspraak maakt op het Noodfonds. Op die manier kunnen we een goed beeld krijgen van de problemen en tot een passende oplossing/regeling komen.

Secundair zou het Noodfonds kunnen worden ingezet voor financiële tegemoetkoming bij medisch onderzoek naar voorkomende afwijkingen en ziekten bij de IJslandse hond, ten behoeve van het fokprogramma. Daartoe kunnen leden en/of fokkers van de VIJHN een verzoek indienen.

Criteria om een beroep te kunnen doen op het Noodfonds:

De hond

  • moet een IJslandse hond zijn met stamboom, al dan niet een Nederlandse.
  • moet beschikken over een chip en een registratie in een Nederlandse databank.

De eigenaar

  • moet lid zijn van de VIJHN.
  • als de eigenaar geen lid is van de VIJHN, moet de hond gefokt zijn door een lid van de VIJHN.
  • een niet-lid wordt gevraagd om een eigen bijdrage van minimaal het bedrag van 1 contributiejaar***.

* IBAN-nummer NL17ABNA508816858 t.n.v. Vereniging IJslandse Hond in Nederland

** hangt af van de financiële situatie van de eigenaar, een en ander te beoordelen door het bestuur

*** als het om een gift gaat en geen renteloze lening