Doorlopende tekst van de statuten van de Vereniging De IJslandse Hond in Nederland, gevestigd te Dordrecht, na de op 8 februari 2002 voor mr Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren, verleden akte van statutenwijziging.

STATUTEN

Naam en Federatief verband

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Vereniging De IJslandse Hond in Nederland.
Zij is in het jaar 2000 als lid toegetreden tot de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, hierna ook te noemen: ‘Raad van Beheer’.

Zetel

Artikel 2
Zij heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht.

Doel

Artikel 3

 1. De vereniging heeft ten doel fokkers en liefhebbers van de IJslandse honden nader tot elkaar te brengen en de fokkerij van dit ras in Nederland in kwalitatieve zin te bevorderen, alsmede specifieke activiteiten te ontwikkelen die hiermee in ruime zin samenhangen.
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • a. het houden van vergaderingen;
  • b. het doen houden van lezingen op kynologisch gebied;
  • c. het houden en steunen van clubmatches en tentoonstellingen;
  • d. het voorlichten van haar leden bij aankoop, import, dekking en verder in het algemeen bij alles wat de fokkerij en het opfokken van honden betreft;
  • e. het bevorderen van het inschrijven zowel van nesten als van enkele honden in de Nederlandse stamboekhouding;
  • f. het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registreren van kennelnamen bij de Raad van Beheer.
  • g. andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn of kunnen zijn mits niet in strijd met de statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.

Leden, ereleden en donateurs

Artikel 4

 1. De leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De vereniging kent ook gezinsleden. Gezinslid is, hij die samen met een lid van de vereniging één gemeenschappelijk huishouden vormt.
 2. Ereleden van de vereniging zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door de algemene ledenvergadering met algemene stemmen zijn benoemd. Een voordracht voor een dergelijke benoeming geschiedt door het bestuur of op een schriftelijk verzoek van tenminste tien leden.
 3. Donateurs zijn natuurlijke personen, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimum-bijdrage.
 4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
 5. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, ereleden en donateurs zijn opgenomen.

Toelating

Artikel 5

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en donateurs.
 2. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Door toetreding gaat het lid tevens akkoord met deze statuten en het huishoudelijk reglement.
 4. Het erelidmaatschap is persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht of overgang.


Einde van het lidmaatschap

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  • a. door de dood van het lid;
  • b. door opzegging van het lid;
  • c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  • d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 4 weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van een besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Einde van de rechten en verplichtingen van donateurs

Artikel 7

 1. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Jaarlijkse bijdragen

Artikel 8

 1. De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, door de algemene vergadering vast te stellen in het huishoudelijk reglement. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 3. Ereleden zijn van betaling van een jaarlijkse bijdrage vrijgesteld.

Bestuur

Artikel 9

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 3 en ten hoogste 7 leden, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden.
 2. De algemene vergadering wijst uit de bestuursleden een voorzitter aan.
 3. Gedurende het bestaan van vacatures behoudt het bestuur alle uit de wet en de statuten voortvloeiende bevoegdheden en verplichtingen.

Einde bestuurslidmaatschap – periodiek lidmaatschap – schorsing.

Artikel 10

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen 3 maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  • a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging
  • b. door bedanken

Bestuursfuncties – besluitvorming van het bestuur

Artikel 11

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. De functie van secretaris en penningmeester kan in één persoon verenigd zijn.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak – vertegenwoordiging

Artikel 12

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, daaronder begrepen het uitvoeren van de besluiten van de algemene vergadering voorzover deze niet anders bepaalt.
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
 3. Het bestuur is, mits met machtiging van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, zomede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  1. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bij het huishoudelijk reglement vast te stellen bedrag te boven gaande;
   •   a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
   • b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
   •   c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
   • d.  het aangaan van dadingen; 
   • e.  het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
   • f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten
   • Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit.
 6. Onverminderd het vorenstaande zijn bovendien tot vertegenwoordiging bevoegd de voorzitter en de secretaris gezamenlijk danwel twee gezamenlijk handelende andere bestuursleden.

Jaarverslag – rekening en verantwoording

Artikel 13

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De lasten van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden in de leden 2 en 3, 10 jaar lang te bewaren.

Algemene vergaderingen

Artikel 14

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  a. het verslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar benoemde commissie; b. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 3. c. voorziening in eventuele vacatures;
 4. d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
 5. 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 6. 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die oproeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 of bij advertentie in een veel gelezen landelijk dagblad.

Toegang en stemrecht

Artikel 15

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, gezinsleden en ereleden van de vereniging en alle donateurs.  Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 3. Ieder lid der vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Donateurs hebben géén stemrecht.
 4. Stemming bij volmacht is uitgesloten.

Voorzitterschap – notulen

Artikel 16

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij, die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.


Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 17

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorgaande stemming het minste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing personen, dan is het verworpen.
 7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschied bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten genomen worden, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 18

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste 10 werkdagen, de dag van ter post bezorging der oproeping  en de dag der vergadering daaronder niet begrepen.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20.

Verhouding tot de Vereniging Raad van Beheer

Artikel 19

 1. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig aangenomen besluiten van de Raad van Beheer.
 2. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.
 3. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.
 4. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Statutenwijziging

Artikel 20

 1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld en welk besluit de goedkeuring behoeft van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 14 dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering gehouden, waarin het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding en vereffening

Artikel 21

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Tenzij de algemene vergadering danwel de rechter anders bepaalt, treden de leden van het bestuur op als vereffenaar en blijven de boeken en de bescheiden van de vereniging berusten onder de jongste vereffenaar, zulks gedurende de door de wet voorgeschreven termijn en onder de verplichting tot het verstrekken van inzage overeenkomstig de wet.
 3. De bezittingen der vereniging worden alsdan – na afloop van de vereffening – aan een andere kynologische vereniging aangeboden, aan te wijzen bij gewone meerderheid van stemmen. In geen geval mogen zij onder de leden worden verdeeld.
 4. Gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.

Huishoudelijk reglement

Artikel 22

 1. De algemene vergadering dient een huishoudelijk reglement vast te stellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet en/of de statuten casu quo de statuten en reglementen van de Raad van Beheer.


Verenigingsregister

Artikel 23
In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft, dient te worden ingeschreven door de bestuurders van de vereniging:

 • a. deze vereniging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, bevattende de statuten;
 • b. elke statutenwijziging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, bevattende de statutenwijziging;
 • c. de ontbinding van de vereniging;
 • d. de naam, voornamen en woonplaats van alle bestuursleden.